Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘wspolczynnik przenikania ciepla’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Klasyfikacja gruntów jest podziałem umownym potrzebnym dla łatwiejszego porozumienia się stron zainteresowanych oraz dla prawidłowego wyboru wskaźników oceny gruntów i metod ich określania. Grunty w różnych krajach świata różnie są klasyfikowane, co uzależnione jest zwykle od budowy geologicznej danego terenu oraz od celu klasyfikacji, które poza pochodzeniem i właściwościami gruntu uwzględniają często przydatność ich do określonego celu. Poniżej omówiona zostanie ogólna klasyfikacja gruntów z zastosowaniem nazw, przyjętych w normach polskich, oparta na podziale ziarn i cząstek gruntów na frakcje z uwzględnieniem wzajemnych proporcji. Podział gruntów mineralnych na grupy Według normy PNB-02480 do gruntów mineralnych rodzimych zalicza się grunty naturalne, zawierające mniej niż 2010 cząstek organicznych. Grunty mineralne dzieli się na następujące grupy: A) grunty kamieniste, zawierające więcej niż 25% wagowo ziarn o wymiarach ponad 25 mm; do tej grupy zalicza się bloki skał występujących w postaci zwałów, głazy morenowe, piargi, rumowiska oraz wietrzeliny skalne; B) grunty gruboziarniste (żwiry i pospółki) zawierające mniej niż 25% wagowo ziarn o wymiarach ponad 25 mm, lecz więcej niż 10% ziarn o wymiarach ponad 2 mm; C) grunty drobnoziarniste, zawierające mniej niż 10% ziarn o wy- miarach ponad 2 mm; D) grunty makroporowate, mające pory widoczne okiem lub przy nieznacznym powiększeniu, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wspolczynnik przenikania ciepla’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Określenie zawartości węglanu wapniowego jest przydatne dla ustalenia geologicznego pochodzenia gruntu oraz konieczne przy wykony- waniu analizy aerometrycznej. Polowe oznaczanie wilgotności Polowe oznaczanie wilgotności metodą przyspieszonego suszenia gruntu Dla gruntów mineralnych nie zawierających więcej niż 1% części organicznych wilgotność można określić z dużym przybliżeniem przez suszenie gruntu w warunkach polowych na patelni lub innym naczyniu blaszanym ustawionym nad odpowiednim palnikiem lub kuchenką. Do suszenia należy użyć 0,5-1,0 kg gruntu wilgotnego. W czasie suszenia do stałego ciężaru, grunt na patelni ustawionej nad płomieniem należy mieszać, mając na uwadze niedopuszczalność spiekania gruntu, oraz jakichkolwiek strat na skutek rozsypania gruntu. Polowe oznaczanie wilgotności gruntu przyrządem typu Speedy Przyrząd typu Speedy umożliwia szybkie określenie wilgotności gruntu dzięki ciśnieniu gazu, jaki powstaje przez zmieszanie wilgotnej próbki gruntu z mieszanką karbidową w zamkniętej ko- morze przyrządu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wspolczynnik przenikania ciepla’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Kwasowość gruntu jako zasadniczy czynnik, od którego uzależniony jest przebieg wielu przemian chemicznych, wpływa. także na właściwości mechaniczne gruntu. Metoda kolorymetryczna Metody kolorymetryczne opierają się na właściwościach indykatorów (wskaźników) zmieniających zabarwienie, w zależności od zmiany stężenia jonów wodorowych. Do oznaczania pH gruntów metodą kolorymetryczną służy kwas glebowy. Składa się on z płytki porcelanowej, na której jest naniesiona barwna skala, odpowiadająca wartości liczbowej pH w zakresie od 4 do 8 oraz z buteleczki z indykatorem uniwersalnym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wspolczynnik przenikania ciepla’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Oznaczenie wskaźnika nośności CBR Oznaczenie wskaźnika CBR w laboratorium można wykonać na prób: kach gruntu o nienaruszonej strukturze, bądź na próbkach o strukturze naruszonej lecz odpowiednio zagęszczonych . Pobranie próbek gruntów o strukturze nienaruszonej i ich transport do laboratorium z zachowaniem wilgotności naturalnej do badań CBR nastręcza dość poważne trudności i w związku z tym coraz częściej CBR określany jest bezpośrednio w terenie. Najczęściej oznaczenie wskaźnika CBR przeprowadza się na próbkach gruntów o strukturze naruszonej przy optymalnej wilgotności gruntu i maksymalnym jego zagęszczeniu, jak również, w miarę potrzeby, przy różnych stopniach zagęszczenia i nawilgocenia gruntu. Do laboratoryjnego wykonania oznaczenia CBR niezbędna jest odpowiednia aparatura, w skład której wchodzą: 1) standaryzowany przyrząd pomiarowy CBR składający się z następujących części: a) metalowy cylinder o średnicy wewnętrznej 15,0 cm, wysokości 17,5 cm, b) ruchoma podstawa perforowana, którą można nałożyć na jeden lub na drugi koniec cylindra, c) ruchoma nadstawa dopasowana do górnego końca cylindra, d) krążek wyrównujący, dostosowany ściśle do średnicy cylindra o wysokości 5,0 cm, który podczas zagęszczania stanowi podwójne- dno cylindra, e) krążki pierścieniowe o ciężarze 2,25 kG; krążki te służą jako nadwaga i mają następujące wymiary: – średnica około 14,8 cm (nieco mniejsza od średnicy cylindra), . – średnica wewnętrzna otworu 5,25 cm, (nieco większa od średnicy tłoka); 2) ubijak ręczny typu analogicznego jak przy zmodyfikowanym badaniu Proctora (ubijak można z korzyścią zastąpić automatycznym przy- rządem do zagęszczania); 3) płaskownik stalowy o ściętych krawędziach i wymiarach około 20 X X 4 cm, zwany nożem do wyrównywania; 4) przyrząd do pomiaru pęcznienia, składający się z następujących części: a) trójnóg pod czujnik, który powinien być dopasowany do górnej powierzchni cylindra, b) czujnik umożliwiający dokonywanie odczytów z dokładnością do 0,01 mm, c) płaska płyta perforowana o średnicy nieco mniejszej niż średnica cylindra z przechodzącym przez jej środek drążkiem i regulatorem; 5) prasa do wciskania trzpienia cylindrycznego o przekroju 20 cm ze stałą prędkością 1,27 cm/min, wyposażona w urządzenie do pomiaru wywartego nacisku (w manometr lub lepiej w pierścień dynamometr a) oraz w urządzenie do pomiaru odkształceń (czujnik); 6) stoper; 7) inne przyrządy i sprzęt pomocniczy: zbiornik do nasycania próbki, łopatki, woda destylowana, wagi, suszarki itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wspolczynnik przenikania ciepla’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Po zakończeniu zagęszczenia usuwa się nadstawkę i ścina próbkę (wyrównuje) nożem równo z górnym brzegiem cylindra. Odejmuje się podstawę i nakłada na górną część cylindra, po umieszczeniu przedtem na wierzchu próbki krążka bibuły filtracyjnej. Cylinder odwraca się, usuwa płytkę wyrównującą, nakłada krążek bibuły filtracyjne na drugą powierzchnię próbki i waży napełniony w ten sposób cylinder z dokładnością do 1 G. Jeżeli grunt ma być badany bez dodatkowego nawilgocenia, to przystępuje się bezzwłocznie do próby wciskania (penetracji tłoka). W przypadku nasycania próbki gruntu wodą umieszcza się perforowany krążek do badania pęcznienia na powierzchni próbki i nakłada na niego obciążnik pierścieniowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wspolczynnik przenikania ciepla’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

REAKCJE TLENKU WAPNIOWEGO Z ZANIECZYSZCZENIEM ZŁOŻA W WYZSZEJ TEMPERATURZE Surowy wapień zawiera prawie zawsze mniejsze lub większe ilości domieszek substancji ilastych, geny, piasku, itp. , zawartych w złożu. Chemiczny charakter tych domieszek może być obojętny lub kwaśny. Pomimo, że wapienie wypalane są w temperaturze nie powodującej jeszcze spieczenia wapna, to jednak w tej temperaturze mogą się już tworzyć różne związki wapnia z towarzyszącymi mu domieszkami w wyniku reakcji przebiegających w fazach stałych. Szybkość przebiegu reakcji w fazach stałych w danej temperaturze zależy w znacznym stopniu od rozdrobnienia i dokładności wymieszania reagujących ze sobą związków, Im drobniejsze są wymiary składników, tym większa jest czynna powierzchnia, tym łatwiej przebiega proces chemiczny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wspolczynnik przenikania ciepla’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

WYPALANIE WAPIENIA W PIECACH PRZEMYSŁOWYCH Odpowiednio posortowany w kamieniołomie surowiec wapienny w postaci brył i kawałków dowozi się do pieców w celu wypalenia go na wapno. Wypalanie można przeprowadzać w piecach różnych typów rodzajów.
Stos polowy. Najprostszy od dawna znany, a obecnie wycofany, jest stos polowy opalany drewnem, torfem lub węglem. Przygotowanie stosu polowego do wypalenia wapienia ,polega na wykopaniu pochyłego kanału w wyrównanym i ubitym gruncie nie podlegającym nawodnieniu, na którym ustawia się stos w kształcie dużego kopca. Stos składa się z ułożonych na przemian warstw kamienia i paliwa, np. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wspolczynnik przenikania ciepla’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

W Polsce przed drugą wojną światową najbardziej rozpowszechni-one były aparaty dra Ornsteina. W czasie okupacji zaczęły wchodzić w użycie aparaty Timsnertruma, znacznie praktyczniejsze, jednak również nie pozbawione wad. W poszczególnych zakładach wodociągowych (m. in, w Maczkach) zastosowano różne ulepszenia. Dobrze działa BoIska chlorownica systemu J. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wspolczynnik przenikania ciepla’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

ZBIORNIKI TERENOWE Zbiorniki terenowe o pojemności 25 m budowane są jako jednokomorowe. Zbiorniki większe są zawsze dwukomorowe, co umożliwia wyłączenie jednej komory w celu jej naprawy lub oczyszczenia . Zbiorniki są często budowane o kształcie kołowym w rzucie poziomym. Taki kształt jest korzystny ze względu na występowanie w bocznych ścianach sił osiowych. Dwa inne typy dwukomorowych zbiorników o kształcie kołowym oraz jeden – prostokątny. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘wspolczynnik przenikania ciepla’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Wody deszczowe, napływające ku nasypowi zbiornika, odprowadza się za pomocą rowów, a gdy zachodzi potrzeba, np. 300 . przy wysokim poziomie wód gruntowych, nasyp i teren przyległy należy odwodnić (ułożyć dreny). Koszt zbiorników terenowych jest znacznie niższy od kosztu zbiorników wieżowych. Kosztowne zbiorniki wieżowe mogą być zastąpione zbiornikami wodno-powietrznymi, tzw. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries