Oczyszczalnia ścieków
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘szambo betonowe’

Doziarnianie

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W przypadku niewłaściwie uziarnionych pospółek i braku materiału doziarniającego celowe może okazać się ulepszanie niewielkimi dodatkami cementu (3….-5010). Można też wykonać podbudowę z chudego betonu, zwłaszcza przy wykonywaniu poszerzeń nawierzchni drogowych. Przy wzrastającej produkcji smoły i asfaltu, na terenach tych po- winny znaleźć zastosowanie już w najbliższej przyszłości podbudowy ze żwirów i pospółek otaczanych smołą i asfaltem. Będą one z pewnością konkurować pod względem technicznym i ekonomicznym z innymi typami podbudowy, b) Tereny zasobne w piaski. Na obszarach województw środkowych spotyka się piaski na ogół drobne i pylaste. Miejscami spotyka się także drobne pospółki i średnie piaski. Najracjonalniejszym typem podbudowy na tych terenach, typem już wypróbowanym, jest podbudowa z gruntów stabilizowanych cementem. Grunty te jednak wymagają dużych ilości cementu, gdyż są drobne i równoziarniste. Celowe jest doziarnianie ich pospółkami, piaskami grubymi, średnimi oraz popiołami lotnymi. Po korekcji uziarnienia grunty te na ogół nadają się do stabilizacji cementem. Próby wykonane ze stabilizacji piasków i piasków pylastych smołami upoważniają do mniemania, że podbudowy z gruntów stabilizowanych smołami i asfaltami powinny dobrze również spełniać swe zadania na tych terenach. Tereny gliniaste i lessowe. Są to południowe części województw środkowych i obszary województw .południowych. Na terenach tych rzadko spotyka się piaski (przeważnie bardzo drobne), jeszcze rzadziej pospółki (przeważnie gliniaste). Natomiast są tam pewne zasoby wapieni i piaskowców o lepiszczu wapiennym. Grunty te można stabilizować wapnem, popiołami lotnymi z węgla brunatnego, smołą czy asfaltem, a także -cementem, Przeważnie konieczne tu są stabilizacje dwuwarstwowe, np. dolna warstwa stabilizowana wapnem, górna – cementem, dolna – popiołami z węgla brunatnego, górna – cementem. Tereny zasobne w kamienie. Znajdują się one w województwie kieleckim, częściowo łódzkim i w województwach południowych. Na terenach tych mamy dość liczne małe kamieniołomy, często również istnieją możliwości poboru żwiru z łożysk rzek górskich, żwiru dość grubego. [podobne: szambo betonowe, pompa próżniowa, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

Posts Tagged ‘szambo betonowe’

Doziarnianie

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

W czasie ubijania gruntu cylinder powinien stać na ciężkim bloku betonowym. Po ubiciu ostatniej warstwy należy- ściąć nadmiar gruntu, prowadząc linię użytą do ścięcia od środka ku krawędzi cylindra i oznaczyć ciężar objętościowy gruntu według- PN-55B.-04488, Ciężar objętościowy należy obliczać z dokładnością do trzeciego znaku po przecinku , Po wyjęciu próbki z cylindra należy oznaczyć średnią wilgotność ubitego gruntu zgodnie z PN-5B-044gj, pobierając co najmniej z dziewięciu punktów próbkę o łącznym ciężarze około 50 G. Następnie grunt należy rozdrobnić (6- 7 mm), dodać tyle wody, aby wilgotność gruntu zwiększyła się o 1- 2010 i wykonać ponowne; ubijanie: Podobne czynności powtarza się do momentu, gdy ciężar objętościowy ubijanej próbki. zacznie się wyraźnie zmniejszać. Według PN-59B-04491 dopuszcza się. stosowanie, innych przyrządów niż omówiono wyżej, pod warunkiem, że: l) ilość energii zużywanej przy ubijaniu 1 dcm ubitego grunt nie różni się od podanych więcej niż o ± 500 2) wymiary cylindrów i ubijaków nie różnią się od podanych więcej niż o ± 15010, W zestawieniu wyników badań należy podać, jaką zastosowano metodę, oznaczania, a w razie odmiennych przyrządów – ich wymiary, o. Kalifornijski wskaźnik nośności CBR Kalifornijski wskaźnik nośności (California Bearing Ratio), zwany w skrócie CBR, polega na pomiarze wytrzymałości gruntów na ścinanie w ściśle określonych warunkach za pomocą wciskania w próbkę gruntu znormalizowanego trzpienia cylindrycznego o średnicy 2 cale ( 50 mm) na głębokość 2,5 lub 5,0 mm ze stałą prędkością 1,27 mm/sek. Określanie CBR w laboratorium przeprowadza się na odpowiednio zagęszczonej i wilgotnej próbce gruntu w cylindrze metalowym o średnicy wewnętrznej 15,0 cm i wysokości 17,5 cm z wkładką metalową 5,0 cm, tj. na próbce o wysokości 12,5 cm, Metoda CBR opracowana została przez Korpus Wojsk Inżynieryjnych USA na podstawie licznych badań i obserwacji praktycznych i znalazła szerokie zastosowanie w skali światowej, szczególnie w dziedzinie projektowania nawierzchni podatnych. Oryginalna metoda oznaczenia wskaźnika CBR w różnych krajach w zależności od warunków klimatycznych i gruntowych jest różnie modyfikowana, w związku z czym istnieje kilka odmian sposobu przygotowania próbek, ich zagęszczenia i nawilgocenia. Dlatego też metoda ta uznawana jest jako bardzo elastyczna i stosunkowo prosta w stosowaniu. Obok niewątpliwych zalet badanie CBR ma jednak szereg niedogodności, a przede wszystkim: a) czas wykonania oznaczenia jest długi, b) może być stosowana tylko dla gruntów drobnoziarnistych (większe od 20 mm ziarna powodują zniekształcenie wyników), c) daje dość dużą rozbieżność wyników i w związku z tym dla tego samego, gruntu konieczne jest wykonywanie kilku oznaczeń dla otrzymania przybliżonej wartości średniej CBR. Wskaźnik nośności CBR dla podłoża umożliwia na podstawie wzorów empirycznych szybkie wyliczenie grubości nawierzchni drogi, przy której grunt będzie mógł wytrzymać oddziaływanie obciążeń poszczególnych pojazdów. Metodę, CBR można stosować ponadto do poszczególnych, kolejnych warstw nawierzchni i, na tej podstawie projektować grubość warstwy następnej. Wyniki tego badania są jednak bardzo rozbieżne i mogą określać poszukiwane grubości z dużym przybliżeniem. Bezkrytyczne przyjmowanie tych wyników, szczególnie w naszych warunkach klimatycznych, dla gruntów wysadzinowych byłoby nierozważne, gdyż badanie CBR nie uwzględnia zjawisk zachodzących w gruntach pod wpływem mrozu. Tym niemniej metoda ta przy właściwej interpretacji i w naszych warunkach może być bardzo przydatna. [podobne: szambo betonowe, pompa próżniowa, przydomowe oczyszczalnie ]

Comments Off

« Previous Entries