Oczyszczalnia ścieków
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Klasyfikacja gruntów jest podziałem umownym potrzebnym dla łatwiejszego porozumienia się stron zainteresowanych oraz dla prawidłowego wyboru wskaźników oceny gruntów i metod ich określania. Grunty w różnych krajach świata różnie są klasyfikowane, co uzależnione jest zwykle od budowy geologicznej danego terenu oraz od celu klasyfikacji, które poza pochodzeniem i właściwościami gruntu uwzględniają często przydatność ich do określonego celu. Poniżej omówiona zostanie ogólna klasyfikacja gruntów z zastosowaniem nazw, przyjętych w normach polskich, oparta na podziale ziarn i cząstek gruntów na frakcje z uwzględnieniem wzajemnych proporcji. Podział gruntów mineralnych na grupy Według normy PNB-02480 do gruntów mineralnych rodzimych zalicza się grunty naturalne, zawierające mniej niż 2010 cząstek organicznych. Grunty mineralne dzieli się na następujące grupy: A) grunty kamieniste, zawierające więcej niż 25% wagowo ziarn o wymiarach ponad 25 mm; do tej grupy zalicza się bloki skał występujących w postaci zwałów, głazy morenowe, piargi, rumowiska oraz wietrzeliny skalne; B) grunty gruboziarniste (żwiry i pospółki) zawierające mniej niż 25% wagowo ziarn o wymiarach ponad 25 mm, lecz więcej niż 10% ziarn o wymiarach ponad 2 mm; C) grunty drobnoziarniste, zawierające mniej niż 10% ziarn o wy- miarach ponad 2 mm; D) grunty makroporowate, mające pory widoczne okiem lub przy nieznacznym powiększeniu, np. niektóre lessy; E) namuły, czyli grunty pylaste, lub ilaste świeżo odłożone na dnie zbiorników wodnych, .zawierające części organicznych mniej niż 20% wagowo. Podział gruntów mineralnych według uziarnienia Pod względem uziarnienia grunty mineralne dzieli się na następujące frakcje: a) kamienista o wymiarach ziarn ponad 25 mm b) żwirowa 25-7-2 mm c) piaskowa 2-7-0,05 mm d) pyłowa 0,05-0,002 mm e) iłowa cząstek poniżej 0,002 mm (Cząstki mniejsze niż 0,001 mm nazywamy koloidami). Przewaga tej czy innej frakcji w gruncie wywiera duży wpływ na jakość i zachowanie się gruntów. Dlatego też badanie gruntów polega przede wszystkim na oznaczaniu procentowej zawartości wagowej poszczególnych frakcji w gruncie. Jeżeli w gruntach drobnoziarnistych występują pojedyncze kamienie lub większe ziarna, to uważa się je za domieszkę i klasyfikację gruntów przeprowadza się według ich zasadniczego uziarnienia poniżej 2 mm. Podział gruntów pod względem możliwości ich odspajania Do charakterystyki gruntów pod względem ich odspajania służy podział gruntów na kategorie. Kategoria gruntu decyduje o wydajności robót ziemnych. Do kategorii I należą grunty sypkie dobywane szuflami i łopatami, czyli piasek bez spoiwa, gleba uprawna zaorana, gleba ogrodowa, torf bez korzeni. Do kategorii II należą grunty dobywane łopatami i niekiedy moty- kami lub oskardami: piasek wilgotny, piasek gliniasty, pył i less, gleba uprawna z darniną, torf z korzeniami, nasyp z piasku, żwir do 25 mm mało spoisty . [patrz też: przydomowa oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnia przydomowa, szamba betonowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowa oczyszczalnia ścieków’

Klasyfikacja gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Przy większych głębokościach otwory badawcze wykonuje się pod osłoną rur stalowych średnicy co najmniej 15 cm. W terenie równinnym i o podobnej budowie geologicznej wystarczy wykonać dwa otwory badawcze na 1 km drogi; w terenie o urozmaiconej rzeźbie liczba otworów powinna być większa. Miejsca przewidywanych wykopów bada się co najmniej w trzech. punktach wzdłuż drogi; jeden lub dwa punkty można wyznaczyć w przypuszczalnych miejscach zerowych robót ziemnych. Głębokość otworów badawczych powinna wynosić: a) przy nasypach – 2 m poniżej powierzchni terenu, b) przy wykopach – 2 m poniżej przewidywanej niwelety, c) przy nasypach na bagnach – 2 m poniżej dna bagna. W czasie wykonywania wierceń lub dołów próbnych napotykane grunty opisuje się na podstawie makroskopowego. rozpoznania, notując na specjalnym formularzu rodzaj, barwę, konsystencję gruntu, głębokość pobrania próbek, opór gruntu przy wierceniu i dane dotyczące poziomów wód gruntowych. Rozróżnia się próbki: a) zwykłe (w skrzynkach lub workach), b) z zachowaną wilgotnością naturalną (w szczelnie zamykanych słoikach lub pudełkach), c) z nienaruszoną strukturą i zachowaną wilgotnością. Wszystkie próbki powinny mieć na opakowaniu wyraźne i trwałe oznaczenie z podaniem daty i miejsca pobrania, numeru otworu, głębokości pobrania i numeru próbki. Obok wierceń stosuje się często sondowania udarowe gruntów, a przy poszukiwaniu materiałów miejscowych niekiedy również metody badań geofizycznych. b. Makroskopowe rozpoznawanie gruntów W badaniach tych przeprowadzanych zgodnie z PN-p5B-04482 określa się: rodzaj gruntu, stan, barwę, wilgotność oraz zawartość węglanu wapniowego (CaCOg). Rozpoznanie rodzaju gruntów spoistych na podstawie próby wałeczkowania i rozmakania umożliwia tablica 3, a gruntów sypkich – tablica 4 (opracowane według PN-55B-04482). Stan gruntów spoistych określa się za pomocą nomogramu na podstawie ilości kolejnych wałeczkowań tej samej kulki gruntu. Barwę gruntu określa się na przełomie bryły gruntu o naturalnej wilgotności. Określenie barwy podstawowej podaje się na ostatnim miejscu, odcienie zaś i intensywność barwy na pierwszym miejscu, np. jasnożółtoszary. Przy występowaniu kilku barw należy podać charakter ich występowania, np. zielona z czerwonymi smugami lub pstra czerwono-zielona Wilgotność gruntu określa się następująco: suchy – bryłka gruntu przy zgniataniu pęka i daje po rozdrobnieniu suchy proszek, mało wilgotny – bryłka gruntu odkształca się plastycznie, lecz palce nie stają się wilgotne, wilgotny – papier i ręka przyłożone do gruntu stają się wilgotne, mokry – przy ściskaniu bryłki w dłoni grunt wydziela wodę, nawodniony – grunt jest nasycony wodą lub płynny. Zawartość węglanu wapniowego określa się, obserwując reakcję gruntu po nalaniu kropli 20-procentowego kwasu solnego. Mianowicie: zawartość CaC03 wynosi w procentach: – grunt burzy się intensywnie i długo > 5°0. – grunt burzy się intensywnie lecz krótko 3-5% – grunt burzy się słabo i krótko 1-3% – ślady lub brak reakcji < 1°0. [podobne: przydomowa oczyszczalnia ścieków, oczyszczalnia przydomowa, szamba betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries