Oczyszczalnia ścieków
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Najwazniejsza czescia skladowa paliw jest wegiel.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Najważniejszą częścią składową paliw jest węgiel. Ponadto paliwa zawierają mniejsze ilości wodoru, siarki, azotu, tlenu oraz domieszek mineralnych, dających po spaleniu popiół, Paliwa składają się z części palnych i niepalnych. Do części palnych zalicza się pierwiastki węgla, wodór i siarkę. Do części niepalnych należą – tlen, azot, substancje popioło-twórcze i woda (wilgoć). Te ostatnie obniżają oczywiście użyteczną wartość paliw. Ilość ciepła wydzielająca się przy całkowitym spaleniu 1 kg paliwa stałego lub lekkiego nazywa się wartością opałową danego paliwa. Natomiast wartość opałową paliwa gazowego mierzy się Ilością ciepła wydzieloną przy spaleniu 1 m a danego gamu. Paliwem umownym określa się paliwo, którego 1 kg wydziela przy spaleniu f 000 kcal ciepła, tzn. paliwo o wartości opałowej wynoszącej f 000 kcal. W praktyce przemysłowej w celu porównania jakości paliw przelicza się je na paliwa umowne. Mnożąc liczbę kilogramów danego paliwa przez jego wartość opałową marz dzieląc przez f 000 otrzymujemy przeliczenie tego paliwa na paliwo umowne. Przykład. Użyto 200 kg miału węglowego o wartości opałowej = 4400 kcal. Obliczyć. jakiej liczbie kilogramów paliwa umownego odpowiada 200 kg miału węglowego. 200. 4400 x = 7000 = 125,7 kg paliwa umownego Proces spalania paliw polega na łączeniu się węgla jako głównego składnika oraz znajdujących się w paliwach wodoru i siarki z tlenem atmosferycznym. [hasła pokrewne: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘panele ogrodzeniowe’

Najwazniejsza czescia skladowa paliw jest wegiel.

Posted in Uncategorized  by admin
February 20th, 2018

Dla zapoczątkowania reakcji paliwa z tlenem konieczne jest uprzednie podgrzanie materiału palnego do temperatury zapłonu, po której przekroczeniu płonie już on sam dalej, wydzielając ciepło. Do spalenie 1 kg węgla (pierwiastka) trzeba doprowadzić teoretycznie 11,7 kg powietrza. Ta jednak ilość powietrza nie jest wystarczająca w praktyce, gdyż w razie złego wymieszania paliwa z powietrzem część paliwa może się nie mieszać z braku tlenu. Do zupełnego spalenia całej ilości paliwa konieczny jest pewien nadmiar powietrza. Współczynnik nadmiaru powietrza L określa się liczbą, która wskazuje, ile razy ilość powietrza doprowadzonego do spalenia paliwa jest większa od ilości teoretycznie wymaganej. Współczynnik nadmiaru powietrza L może być większy, równy lub mniejszy od jedności, jeśli ilość doprowadzonego powietrza jest większa, równa lub mniejsza od ilości powietrze teoretycznie wymaganego do całkowitego spalenia danego paliwa Współczynnik L zależy od różnych własności paliwa, a także od jego granulacji. Stosowanie znacznego nadmiaru powietrza do wypalania wapna pociąga za sobą zbędne zużycie paliwa w piecu. Podobnie wielkie straty ciepła pociąga za sobą niedomiar powietrza, albowiem wskutek nie całkowitego spaleniu się paliwa w gazach spalinowych pojawia się CO, który jako nie wykorzystany uchodzi do komina. [patrz też: panele ogrodzeniowe, panele podłogowe, panele szklane ]

Comments Off

« Previous Entries