Oczyszczalnia ścieków
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Przyrządy i materiały potrzebne do przeprowadzenia badania

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Przyrządy i materiały potrzebne do przeprowadzenia badania: – sito o wymiarze boku oczka kwadratowego 0,074 lub 0,06 mm, – areometr o zakresie skali 0,990-1,030, wycechowany, , Przygotowanie próbek. Do badania wydziela się próbki jednorodnego gruntu w takiej ilości, aby ciężar cząstek stałych wynosił: przy iłach 30-40 G, przy glinach pylastych i pyłach 40+60 G, przy gli- nach piaszczystych i piaskach gliniastych 60+70 G oraz przy piaskach pylastych 80-150 G. Ciężar stałych cząstek gruntu G, w gramach oblicza się ze wzoru: G = 100 x G s 100+ w gdzie: G – ciężar próbki gruntu wilgotnego w G, w – wilgotność gruntu w 010. Cechowanie areometru przeprowadza się w sposób opisany w normie. Przebieg analizy. Grunt rozciera się w wodzie destylowanej i przemywa bardzo starannie przez sito 0,074 lub 0,06 mm. Przechodzącą przez sito zawiesinę gotuje się w ciągu 0,5 godziny w kolbie stożkowej, a pozostały na sicie grunt poddaje się analizie sitowej. Ostudzoną zawiesinę wlewa się do cylindra mierniczego i dopełnia wodą destylowaną do 1000 ml. Połowę ilości stabilizatora dodaje się w czasie rozcierania próbki gruntu w wodzie, a drugą połowę – po przegotowaniu, ostudzeniu i zlaniu zawiesiny do cylindra. Zawiesinę w cylindrze miesza się początkowo mieszadełkiem, a następnie przez wstrząsanie i 30-krotne- odwracanie cylindra do góry dnem. Z chwilą ustawienia cylindra na stole uruchamia się sekundomierz i wykonuje areometrem kolejne pomiary gęstości zawiesiny po upływie 30 sek, 1, 2, 5, 1,5, 30 min, 1, 2, 4 i 24 godzin. Temperatury zawiesiny mierzy się kolejno po upływie około 3 min, 1, 4 i 24 godzin od chwili rozpoczęcia pomiaru areometrem. Wszystkie wyniki pomiarów wpisuje się na bieżąco w odpowiednim formularzu. Analiza sitowa Analiza sitowa wykonywana zgodnie z PR-55B-04484 umożliwia określenie uziarnienia (procentowej zawartości wagowej poszczególnych frakcji) gruntów sypkich i służy jako oznaczenie uzupełniające przy analizie areometrycznej dla gruntów spoistych. Przyrządy potrzebne do przeprowadzenia badania: – komplet co najmniej 8 sit o wymiarach boków oczek kwadratowych 25; 10; 2; 1; 0,5; 0,25; 0,10; 0,071 mm; ostatnie sito zastąpić można sitami o wymiarach boku oczka: 0,063 lub 0,06 mm; suszarka, najlepiej elektryczna, z automatyczną regulacją temperatury w granicach 105-110°C; waga techniczna o dokładności do 0,1 G, a przy analizie sitowo-areometrycznej – o dokładności do 0,01 G. Wykonanie oznaczenia: Do analizy przy piaskach drobnych pobiera się co najmniej 100 g gruntu, przy żwirach – do 1000 g. Grunt po wysuszeniu w temperaturze 105°C i zważeniu przemywa się na sicie 0,06-0,10 mm i po ponownym wysuszeniu przesiewa przez komplet sit, notując pozostałość wagową na każdym z sit. Przesiewanie polega na wstrząsaniu sitami zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej przez co najmniej 3 minuty. Różnica między Gs i sumą ciężarów wszystkich frakcji nie powinna przekraczać 0,5° Gs Różnicę tę rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie frakcje. b. Oznaczanie zawartości części organicznych Zawartość części organicznych w gruntach budowlanych przyjmuje się wg PN-60B-04485 równą procentowej stracie ciężaru gruntu na skutek działania na grunt 30-procentowym roztworem wody utlenionej lub prażenia. [więcej w: Deska Podłogowa, deska tarasowa, deski elewacyjne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Deska Podłogowa’

Przyrządy i materiały potrzebne do przeprowadzenia badania

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Przyrządy i materiały potrzebne do przeprowadzenia badania: – tygielki porcelanowe ogniotrwałe, każdy o pojemności około 30 ml, – zlewki o pojemności 150 ml, waga półanalityczna o dokładności do 0,001 G, 30-procentowy roztwór wody utlenionej. Wykonanie oznaczenia. Utlenianie części organicznych wodą utlenioną polega na przygotowaniu w zlewce o pojemności 150 ml 20+30 g gruntu wysuszonego w temperaturze 105 st. i zważonego z dokładnością do 0,001 G oraz zalaniu go 30-procentowym roztworem wody utlenionej w ilości 50 ml i podgrzewaniu do temperatury 600e przez okres .co najmniej 5 godzin. Następnie odstawia się zlewkę z gruntem na okres około 15 godzin, po czym suszy się w temperaturze 105 st. i waży z dokładnością do 0,001 G. Utlenianie części organicznych przez prażenie polega na przygotowaniu w tygielku porcelanowym 5-10 g gruntu wysuszonego i zważonego z dokładnością do 0,001 G oraz na prażeniu w otwartym tygielku w cią- gu 4 godzin, przy czym stopniowo zwiększa się płomień palnika. Po ostudzeniu w eksykatorze tygielek z zawartością należy zważyć i ponownie prażyć w ciągu dalszych 3 godzin, powtarzając tę czynność tak długo, aż roznice ciężarów przy poszczególnych ważeniach staną się mniejsze. niż 0,005 G. c. Oznaczanie ciężaru właściwego Ciężar właściwy gruntu jest to stosunek ciężaru szkieletu gruntowego do jego objętości. Oznaczanie ciężaru właściwego gruntu należy wykonywać zgodnie z PN-60B-04486. Przyrządy potrzebne do przeprowadzenia badania: kolba 200-250 ml w kształcie stożka i wewnętrznej średnicy szyjki 5-8 mm, termometr o podziałce elementarnej 0.2°C, waga techniczna o dokładności do 0,01 G, suszarka. Wykonanie oznaczenia polega na roztarciu w moździerzu wysuszonej w temperaturze 15°C próbki gruntu i odważeniu w suchej kolbie o znanym ciężarze w ilości 30-40 G. Następnie kolbę napełnia się do około 23 objętości wodą destylowaną i gotuje na małym płomieniu przez pół godziny, aby usunąć powietrze i rozdrobnić cząstki gruntu. Potem kolbę z zawartością studzi się do temperatury pokojowej, dopełnia wodą destylowaną i gotuje na małym płomieniu przez pół godziny. Kolbę z za- wartością studzi się ponownie do temperatury pokojowej, dopełnia wodą destylowaną do kreski na szyjce kolby i doprowadza do temperatury jej skalowania (+ 20 C) z jednoczesnym ponownym doprowadzeniem poziomu wody dokładnie do kreski określającej objętość kolby. Po dokonaniu tych czynności kolbę waży się z dokładnością do 0,01 G. d. Oznaczanie wilgotności i stopnia wilgotności Wilgotność gruntu jest stosunkiem zawartości wody w gruncie do ciężaru szkieletu gruntowego wyrażanym w procentach. Wilgotność: próbki gruntu odpowiadająca wilgotności w złożu nazywa się wilgotnością naturalną. Stopień wilgotności gruntu jest to stosunek objętości. wody zawartej w gruncie do objętości porów. [hasła pokrewne: Deska Podłogowa, deska tarasowa, deski elewacyjne ]

Comments Off

« Previous Entries