Oczyszczalnia ścieków
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Poszukiwania rozpoznawcze

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

Po zapoznaniu się z mapami geologicznymi i gleboznawczymi okolic, przez które przechodzi projektowana droga, co daje ogólną orientację, jakie i jakiego pochodzenia materiały można znaleźć w pobliżu trasy, .należy zasięgnąć dodatkowych informacji u dróżników, sołtysów i miejscowej ludności o miejscach występowania piasków, pospółki względnie żwirów i obejrzeć wszystkie spotykane odkrywki. Czasem rodzaj materiału fundamentów domów wiejskich (kamień), a także rodzaj roślinności może dać wskazówkę o istnieniu złóż materiałów (np. sosna wskazuje, że w okolicy są piaski). Sam charakter prac rozpoznawczych zmienia się w zależności od tego, czy teren jest równinny czy górzysty. Na równinie zazwyczaj brak odkrywek i poszukiwania trzeba prowadzić kilkusetmetrowym pasem wzdłuż osi trasy, natomiast w górach często są istniejące już odkrywki złóż, do których zbadania można się ograniczyć. Na zlokalizowanych złożach gruntów sypkich wykonuje się, w zależności, od wielkości powierzchni złoża i jego geologicznego pochodzenia, jedno do kilku wierceń ręcznych (świdrem Cb 15 cm), umożliwiających przybliżone określenie zapasów badanych materiałów, ogólną zaś przydatność materiałów określa się makroskopowo. W poszczególnych przypadkach, w razie zaistnienia wątpliwości, próbkę wysyła się do badania laboratoryjnego. Wynikiem poszukiwań rozpoznawczych powinny być następujące dokumenty: a) mapa z naniesioną na nią trasą drogi i miejscami złóż materiałów z przybliżonym określeniem ich zasobów, b) szkice sytuacyjne i przekroje geologiczne złóż zalecanych do dal- szych badań, c) sprawozdanie, w którym należy opisać geologiczną budowę rejonu trasy, na jakie pod względem jakościowym i ilościowym materiały miejscowe można liczyć przy budowie drogi, średnią odległość dowozu materiałów i krótką charakterystykę wszystkich miejsc zalegania materiałów, proponowanych do szczegółowych badań. Poszukiwania szczegółowe Poszukiwania szczegółowe wytypowanych miejsc zalegania gruntów sypkich powinny określić sposób zalegania złoża, jakość i wielkość zasobów kopaliny. W tym celu powierzchnię złoża o nieregularnym kształcie pokrywa się siatką kwadratów, których boki 50-metrowe, a w sprzyjających warunkach 100-metrowe, są równoległe do dwóch prostych prostopadłych, przechodzących przez przybliżony środek powierzchni złoża w kierunku największej i najmniejszej długości. W wierzchołkach kwadratów (oznaczonych palikami) wykonywane są otwory wiertnicze, na których podstawie określa się głębokość odkrywki (grubość nadkładu) miąższość, rodzaj i jakość kopaliny użytecznej. Suma iloczynów powierzchni kwadratu przez średnią grubość nadkładu, względnie przez średnią miąższość materiału, daje ogólną objętość nadkładu i oddzielnie – zasobów materiałów użytecznych. [patrz też: kolektory słoneczne, szamba ekologiczne, deska elewacyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘deska elewacyjna’

Poszukiwania rozpoznawcze

Posted in Uncategorized  by admin
February 24th, 2018

W przypadku niemożności określenia zasobów zlokalizowanego złoża w wyżej wymieniony sposób (np. podkłady, grubego żwiru), pracę tę wykonuje specjalna grupa wyposażona w odpowiedni sprzęt. Dla określenia jakości, a więc i przydatności materiałów dla budowy drogi, ważny jest sposób pobierania prób materiałów. Najbardziej celowe jest pobieranie prób gruntów sypkich w dołach sięgających do spągu, względnie przewidywanego dolnego poziomu eksploatacji kopaliny. W przypadku, kiedy sposób ten jest zbyt kosztowny (np. duża głębokość zalegania materiałów), można pobrać próby z otworów wiertniczych założonych w dnie płytkich dołów próbnych. Jeśli materiał jest jednorodny, albo wykazuje pewne przewarstwienia, czy inne różnice, których przy eksploatacji kopalni praktycznie nie będzie można usunąć, bierze się jedną do trzech prób w zależności od wielkości kopalni. W przypadku gdy materiał zmienia się warstwami, które będzie można eksploatować oddzielnie, próby bierze się z każdej warstwy. Oczywiście, że podstawą do określenia ilości i sposobu pobierania prób jest analiza wyników wykonanych uprzednio otworów badawczych. Pobieranie prób materiałów w dołach polega na zebraniu materiału z pionowych bruzd wykonanych w ścianach dołu (dla piasku przekrój bruzdy 5 X 10 albo 10 X 10 cm, dla żwiru 30 X 40 cm) w ilości czterokrotnie większej niż waga próby, a następnie metodą ćwiartkowania otrzymuje się próbkę średnią (charakterystyczną). Ćwiartkowanie polega na tym, że materiał, po dokładnym przemieszaniu łopatami, usypuje się w kopiec, dzieli się na cztery części, bierze z nich dwie przeciwległe i po powtórnym przemieszaniu usypany kopiec ponownie dzieli się na cztery części, z których dwie przeciwległe- zmieszane dają średnią próbę materiału. Tak samo postępuje się w przypadku pobierania próby z otworów wiertniczych. Jeśli projektuje się stabilizację gruntu na istniejącej drodze gruntowej, albo w przypadku kiedy roboty ziemne są już wykonane, pobiera się. próbki gruntu z tej warstwy, która będzie stabilizowana. Próbki pobiera się z całej szerokości projektowanej jezdni, kopiąc rowek na szerokość łopaty i głębokość 20 cm. Z tak ukopanego gruntu, przeznacz0nego do stabilizacji, należy wydzielić metodą ćwiartkowania średnią próbkę około 15 kg. Ilość pobranych próbek zależy od zmienności gruntu korpusu drogowego, pobiera się jednak nie rzadziej niż jedną na 0,5 km stabilizowanej drogi. Jako próbkę kamienia ze złóż odkrywek o charakterze jednorodnym pobiera się kostkę (względnie bryłę, z której będzie można wyciąć kostkę) 20 X 20 X 20 cm i 10-;.-15 kg kawałków kamienia o wielkości średnic 4-6 cm, zważając na to, aby pobrana próba najlepiej charakteryzowała złoże. Jeśli złoże jest niejednorodne, to dla każdego występującego gatunku materiału należy pobrać próbkę w ilościach podanych wyżej. Próbki materiałów miejscowych pobiera się komisyjnie z zestawie- niem protokołu, który powinien zawierać następujące dane: a) kopalnia – i nazwa miejscowości, b) trasa … km … na prawo lub lewo. od trasy, c) otwór badawczy nr … i sposób pobrania, d) głębokość pobrania materiału, e) rodzaj materiału, f) do jakich celów pobrano materiał, g) data pobrania, h) nazwiska, imiona i podpisy członków komisji. [podobne: kolektory słoneczne, szamba ekologiczne, deska elewacyjna ]

Comments Off

« Previous Entries