Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘co powinien zawierać projekt budowlany’

POCHODZENIE, KLASYFIKACJA I WLAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE GRUNTÓW

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Pochodzenie gruntów. Gruntem w technice drogowej nazywamy zewnętrzną część skorupy ziemskiej, złożoną z rozdrobnionych cząstek skalnych bez domieszki lub z domieszką części organicznych. Obecna budowa skorupy ziemskiej jest wynikiem wielu procesów geologicznych. Grunty utworzyły się ze skał na skutek wietrzenia fizycznego, chemicznego i organicznego oraz przez rozdrobnienie mechaniczne. Ze względu na pochodzenie i skład rozróżniamy: a) grunty mineralne – składające się prawie wyłącznie z cząstek mineralnych powstałych z rozdrobnienia skał, b) grunty organiczne – będące mieszaniną cząstek mineralnych i organicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘co powinien zawierać projekt budowlany’

POCHODZENIE, KLASYFIKACJA I WLAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE GRUNTÓW

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Do kategorii III należą grunty odspajane łopatami i oskardami z częściowym użyciem drągów stalowych: piasek gliniasty, pył i less półzwarty, gleba uprawna i torf z korzeniami ponad 30 mm grubości, nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, rumosz skalny i otoczaki do 40 mm, gliny wilgotne bez głazów, namuły rzeczne gliniaste. Do kategorii IV należą grunty odspajane łopatami przy stałym użyciu oskardów i drągów stalowych, przy częściowym użyciu klinów i młotów: less suchy, nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, grube otoczaki, glina ciężka i ił mało wilgotny, glina zwałowa, gruz ceglany. Do kategorii V należą grunty odspajane oskardami i drągami stalowymi oraz częściowo materiałami wybuchowymi: żużel hutniczy niezwietrzały, glina zwałowa o dużej zawartości głazów, gruz ceglany silnie scementowany, margle miękkie, ił zwarty przewarstwiony łupkiem, zlepieńce słabo scementowane, gips. Do kategorii VI-XVI należą grunty twarde (skały) odspajane młotami- pneumatycznymi i materiałami wybuchowymi. Przy odspajaniu grunt rozluźnia się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘co powinien zawierać projekt budowlany’

POCHODZENIE, KLASYFIKACJA I WLAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE GRUNTÓW

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

W laboratorium przeprowadza się badanie na próbkach wysuszonych w temperaturze 95-120°C. Na budowie można stosować próbki o wilgotności naturalnej. Próbki wilgotnego gruntu dają wskaźnik piaskowy niższy, niż próbki gruntu suchego. Jeżeli wyniki wykazują dostateczną jakość gruntu, to nie ma wątpliwości co do wartości pomiaru. W przypadku wyników niekorzystnych próbę trzeba powtórzyć na gruncie wilgotnym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘co powinien zawierać projekt budowlany’

POCHODZENIE, KLASYFIKACJA I WLAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE GRUNTÓW

Posted in Uncategorized  by admin
November 21st, 2018

Wzór Allen Hazena nie uwzględnia porowatości gruntu (zależnej od stanu jego zagęszczenia), dlatego z reguły wyniki otrzymuje się wyższe w stosunku do wartości uzyskiwanych z pomiarów bezpośrednich. Wzory uwzględniające porowatość gruntu (piasku) dają na ogół wyniki bardzo zbliżone do wyników z badań laboratoryjnych. Spośród wielu wzorów empirycznych (Terzaghi, Zamarin, Kozen, Zauerbrej, Slichter, Kriger, Schonwalder). Laboratoryjny sposób oznaczenia wskaźnika wodoprzepuszczalności. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności k dla gruntów sypkich w laboratorium przeprowadza się według PN-55B-04492.
Wskaźnik wodoprzepuszczalności w zrozumieniu normy jest to prędkość przepływu wody w gruncie odniesiona do określonego przekroju przy spadku hydraulicznym równym jedności. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries