Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘cena za punkt elektryczny’

Podbudowa z kruszywa łamanego nieodsiewanego

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Najodpowiedniejszym typem podbudowy na tych terenach jest podbudowa z kruszywa łamanego nieodsiewanego. Ze względu jednak na słabą wytrzymałość kamienia, nie zawsze uda się wykorzystać bezpośrednio do budowy kruszywo nieodsiewane, łamane bez jego dodatkowego ulepszenia za pomocą otoczenia bitumem lub też zmieszania z cementem albo 2 wapnem. Tereny zasobne w żużel wielkopiecowy. Znajdują się one na Górnym Śląsku, w pobliżu większych hut (Kraków – Nowa Huta, Częstochowa, Stalowa Wola). Na terenach tych do wykonywania podbudowy można wykorzystywać istniejące zwały żużla w postaci pospółki. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘cena za punkt elektryczny’

Podbudowa z kruszywa łamanego nieodsiewanego

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Ciężar objętościowy szkieletu gruntowego fos jest to stosunek ciężaru wysuszonej próbki gruntu do jej objętości. W przypadku większej liczby badań wykonywanych przy użyciu piasku kalibrowanego wyniki należy notować na formularzu. Polowe oznaczanie wysokości włoskowatego podciągania wody w gruncie Włoskowatością czynną nazywa się podciąganie wody przez grunt powyżej swobodnego zwierciadła wody gruntowej przy stałym lub wznoszącym się poziomie. Włoskowatością bierną nazywa się zdolność gruntu do utrzymywania wody powyżej swobodnego zwierciadła wody gruntowej w czasie obniżania się jej poziomu. Wysokość włoskowatego podciągania wody oznacza się dla ustalenia niebezpieczeństwa powstawania wysadzin i przełomów. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘cena za punkt elektryczny’

Podbudowa z kruszywa łamanego nieodsiewanego

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Opór gruntu t (w kGcm2) oblicza się przy założeniu, że powierzchnia ścinania równa jest powierzchni całkowitej walca utworzonego przez obrót końcówki krzyżakowej sondy dookoła osi pionowej. Opór gruntu przy ścinaniu w gruntach spoistych plastycznych i miękkoplastycznych, dla których można przyjąć, że kąt tarcia wewnętrznego er = ° jest równy kohezji, można więc napisać, że t = ch. Kierunki rozwojowe polowych badań gruntów W celu jak najszerszego poznania. warunków morfologiczno-geologicznych terenu ostatnie kierunki rozwoju badań polowych, poza badaniami geoelektrycznymi, duży nacisk kładą na metody fotograficzne zdjęć lotniczych, pozwalających przy odpowiedniej interpretacji analizować warunki wodno-gruntowe szerokich pasów terenu. Metoda zdjęć lotniczych w wielu krajach świata znalazła już zastosowanie przy projektowaniu dróg i, jak wynika z literatury, dostarcza bardzo dużo danych niezbędnych do zaprojektowania drogi, które uzyskuje się wprost z odbitki fotograficznej i szczegółów karty terenu, uzyskanych na podstawie fotografii ).
LABORATORYJNE BADANIA GRUNTÓW Laboratoryjne badania gruntów dla celów drogowych przeprowadza się na próbkach pobranych w terenie dla określenia ich właściwości fizycznych, mechanicznych i chemicznych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Posts Tagged ‘cena za punkt elektryczny’

Podbudowa z kruszywa łamanego nieodsiewanego

Posted in Uncategorized  by admin
December 27th, 2018

Pobrane próbki pakuje się do drewnianych szczelnych skrzynek, lub szczelnych woreczków brezentowych, aby uchronić próbkę przed utratą najdrobniejszych frakcji i przed działaniem wpływów atmosferycznych. Do każdej próbki dołącza się dwie etykietki (kopie protokołu) z dokładnym opisem próbki. Jedną etykietkę przylepia się albo przywiązuje do opakowania, a drugą wkłada się do wnętrza. Ilość materiału w próbce zależy głównie od celu, do jakiego ma być użyty. W związku z tym, że badania laboratoryjne, potrzebne do określenia przydatności materiałów do poszczególnych robót drogowych, na etapie projektowania drogi są skrócone do najbardziej niezbędnych, przyjmuje się jako wystarczające na tym etapie dane według tablicy 7. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries