Oczyszczalnia ścieków
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘biologiczne oczyszczanie ścieków’

Podbudowa z kruszywa łamanego nieodsiewanego

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Najodpowiedniejszym typem podbudowy na tych terenach jest podbudowa z kruszywa łamanego nieodsiewanego. Ze względu jednak na słabą wytrzymałość kamienia, nie zawsze uda się wykorzystać bezpośrednio do budowy kruszywo nieodsiewane, łamane bez jego dodatkowego ulepszenia za pomocą otoczenia bitumem lub też zmieszania z cementem albo 2 wapnem. Tereny zasobne w żużel wielkopiecowy. Znajdują się one na Górnym Śląsku, w pobliżu większych hut (Kraków – Nowa Huta, Częstochowa, Stalowa Wola). Na terenach tych do wykonywania podbudowy można wykorzystywać istniejące zwały żużla w postaci pospółki. Niektóre huty przystąpiły już lub przystępują do produkcji świeżego żużla kawałkowego, który będzie nadawał się do przeróbki na tłuczeń, a nawet na grysy. Reasumując należy stwierdzić, że w każdym terenie można dostosować podbudowę do zasobów materiałów miejscowych. Ze względu na grunty podłoża wybór rodzaju podbudowy jest również ważnym zagadnieniem. Podbudowa podatna może być korzystnym rozwiązaniem na przykład w przypadku bardzo wysadzinowych gruntów pylastych, gdy dolną warstwę podbudowy wymiaruje się według głębokości przemarzania, żeby uchronić nawierzchnię przed skutkami przemarzania: Wtedy grubość dolnej warstwy podbudowy jest zwykle większa niż by to wynikało z wymagań nośności. Podbudowy sztywne są korzystnym rozwiązaniem w przypadku gruntów słabo wysadzinowych, gdy podbudowę wymiaruje się nie według głębokości przemarzania, lecz według zmniejszonej podczas rozmarzania nośności gruntu. Podbudowy betonowe nie wymagają od podłoża dużej nośności, jedynie jednorodności. Podbudowy betonowe nadają się szczególnie na słabych gruntach podłoża tam, gdzie chodzi o uzyskanie dobrej równości nawierzchni. Obok warunków technicznych o wyborze podbudowy powinny decydować również względy ekonomiczne. W tym celu należy sporządzić kosztorysy kilku wariantów podbudowy i porównać je pod względem kosztów, żeby wybrać wariant najbardziej odpowiedni. Jeśli idzie o grubości niektórych podbudów, pewnym wskazaniem mogą służyć niemieckie wytyczne, które zalecają grubości, zależnie od natężenia ruchu. Jak widać z tego rysunku, najmniejsze grubości podbudowy można osiągnąć przy podbudowie z kruszywa otaczanego bitumem na podbudowie betonowej. Znacznie, nawet kilkakrotnie większe grubości mają podbudowy ze.żwirów i pospółek (stabilizacja mechaniczna) i około dwa razy większe podbudowy z kruszywa łamanego (z tłucznia wibrowanego) . [hasła pokrewne: biologiczne oczyszczanie ścieków, szamba, altana ogrodowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘biologiczne oczyszczanie ścieków’

Podbudowa z kruszywa łamanego nieodsiewanego

Posted in Uncategorized  by admin
February 27th, 2018

Otaczanie kruszywa bitumami lub mieszanie go z cementem jest bardzo korzystne. Dlatego też,jeśli tylko posiada się odpowiednie maszyny, jak otaczarki lub betoniarki dużych wydajności, najbardziej ekonomicznymi podbudowami mogą się okazać podbudowy z kruszywa otaczanego lub podbudowy betonowe, a także podbudowy pośrednie z gruntów stabilizowanych Cementem. OZNACZENIA RODZAJÓW PODBUDOWY ZNACZENIE GEOTECHNIKI I BADAN LABORATORYJNYCH PRZY PROJEKTOWANIU NOWOCZESNYCH PODBUDÓW. Nowoczesne podbudowy różnią się od podbudów tradycyjnych tym, że są wykonywane na ogół z materiałów słabszych, przy bardziej komplikowanej technologii. Zasada wykorzystywania materiałów miejscowych nakazuje użyć do budowy prawie każdy materiał i dostosować do niego konstrukcję nawierzchni i technologię robót. Ulepszanie materiałów miejscowych przez dodawanie innych materiałów, różnych lepiszcz i spoiw wysoce komplikuje technologię. Nowoczesne podbudowy wymagają dostosowania konstrukcji nawierzchni do podłoża gruntowego i do istniejących warunków wodnych. Wyżej wymienione warunki wymagają stosowania wskazań geotechniki drogowej i badań laboratoryjnych, zarówno na etapie projektowania jak i w czasie wykonania. Już na etapie projektowania musi być zbadana wysadzinowość gruntów podłoża drogowego, przydatność gruntów do stabilizacji mechanicznej lub chemicznej. Należy także zbadać materiały miejscowe pod względem ich przydatności do budowy i ustalić recepty laboratoryjne mieszanek, na podstawie których skosztorysuje się roboty. W czasie budowy musi być kontrolowana prawidłowość ustalonych recept, jakość wbudowywanych materiałów; szczególnie jednak musi być kontrolowane zagęszczenie zarówno podłoża jak i podbudowy, gdyż od stopnia zagęszczenia zależy w dużej mierze jakość tych robót. Nowoczesne podbudowy wymagają więc wykonawców i pracowników nadzoru dobrze zaznajomionych z zagadnieniami geotechniki drogowej, dobrze znających badania laboratoryjne, możliwości laboratoriów oraz umiejących korzystać, z wyników badań laboratoryjnych. Nowoczesne podbudowy wymagają stałej opieki i nadzoru inżyniera. Doświadczenie inżyniera na budowie ma duże znaczenie, ale jego ręka i oko nie potrafi uchwycić drobnych różnic w materiałach i mieszankach, które mogą decydować o jakości podbudowy. Dlatego budowa musi być prowadzona w oparciu o badania laboratoryjne. Małe budowy mogą opierać się o badania laboratoriów stałych, o ile znajdują się one niedaleko budowy. Każda większa budowa powinna mieć laboratorium polowe na miejscu robót. Powinno ono być wyposażone w niezbędny sprzęt do badań na miejscu i powinno być kierowane przez pracowników dobrze znających swój fach, sumiennych i rzetelnych. Laboratorium polowe powinno być pod stałą opieką i kontrolą laboratorium wojewódzkiego zarządu dróg publicznych lub, przedsiębiorstwa, gdyż często potrzeba szerszych badań, których laboratorium polowe nie może wykonać. [patrz też: biologiczne oczyszczanie ścieków, szamba, altana ogrodowa ]

Comments Off

« Previous Entries