Oczyszczalnia ścieków
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Posts Tagged ‘baseny ogrodowe’

Przygotowanie próbki

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Materiał suszy się zwykle całkowi- cie w suszarce w temperaturze 100°C. Można też zrezygnować z całkowitego wysuszenia. Wystarczy wówczas zmniejszyć wilgotność gruntu do niższej niż optymalna przez zwyczajne suszenie na powietrzu. Wtedy to przed badaniem należy określić za wartość wody w materiale (całkowicie wysuszając próbkę o ciężarze około 50 G). Grunt zostaje rozdrobniony tłuczkiem, przy czym należy uważać, aby przy penetracji trzpienia nie kruszyć ziarn żwiru. W związku ze stosunkowo niewielkimi wymiarami cylindra i średnicy tłoka, jak i dla dogodniejszego przeprowadzenia zagęszczenia i ba- dania zagłębiania się tłoka, trzeba ograniczyć maksymalne wymiary ziarn badanego materiału do 20 mm. Wówczas zaistnieć mogą następujące dwa przypadki: jeżeli ziarna gruntu są mniejsze niż 20 mm (grunt przechodzi całko- wicie przez sito tkane 20 mm), wystarczy do badania pobrać około 5,5 kg suchego i rozdrobnionego materiału, jeżeli ziarna gruntu są większe niż 20 mm, odsiewa się je i zastępuje taką samą ilością wagową żwirów o uziarnieniu od 5 do 20 mm. Jeżeli zawartość ziarn większych niż 20 mm przekracza 2000 całości, to badania Pobiera Się je z innej partii badanej próbki; przesiewając przez sita odpowiadające uziarnieniu 5 i 20, mm, Badanie wstępne Zagłębienie trzpienia w gruncie bada się zwykle na próbce grunty. zagęszczonego przy optymalnej wilgotności według zmodyfikowanej metody Proctora. Przed przystąpieniem do wykonania badania CBR należy wobec tego przeprowadzić zmodyfikowane badanie Proctora dla określenia optymalnej wilgotności zagęszczenia, przy której należy wykonać badanie CBR. Zagęszczenie Najpierw przygotowuje się aparaturę pomiarową. Do cylindra przymocowuje się podstawę, całość waży się z dokładnością do 1 G, wkłada na dno krążek wyrównawczy i nakłada również nadstawkę. W ten sposób cylinder jest przygotowany do wykonania zagęszczenia. Bierze się 5,5 kg gruntu przygotowanego zgodnie z opisem podanym wyżej; do wyskalowanej probówki nalewa się ilość wody destylowanej, równą tej, jaka powinna być dodana dla uzyskania optymalnej wilgotności obliczonej na podstawie zmodyfikowanego badania Proctora. Warstwę gruntu zwilża się stopniowo, mieszając go bardzo dokładnie łopatką dla uzyskania całkowicie równomiernej wilgotności. Jeżeli próbka jest z gruntu gliniastego, zwilżony materiał należy od- stawić przed zagęszczeniem na kilka godzin, aby woda mogła dobrze przeniknąć przez cały grunt. Wówczas umieszcza się próbkę w zamkniętym naczyniu. Następnie zagęszcza się grunt w pięciu kolejnych warstwach jednakowej grubości. Każdą warstwę ubija się 55 uderzeniami, znormalizowanego ubijaka, rozkładając uderzenia równomiernie po całej powierzchni. Ostatnia warstwa powinna wystawać o około 1. cm ponad górną krawędź właściwego cylindra (bez nadstawki). W niektórych przypadkach zagęszcza się 25 lub nawet tylko 15 uderzeniami ubijaka na warstwę. Sposób wykonania zagęszczenia powinien zawsze być podawany w protokole badania. [patrz też: biologiczne oczyszczalnie ścieków, baseny ogrodowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘baseny ogrodowe’

Przygotowanie próbki

Posted in Uncategorized  by admin
February 22nd, 2018

Po zakończeniu zagęszczenia usuwa się nadstawkę i ścina próbkę (wyrównuje) nożem równo z górnym brzegiem cylindra. Odejmuje się podstawę i nakłada na górną część cylindra, po umieszczeniu przedtem na wierzchu próbki krążka bibuły filtracyjnej. Cylinder odwraca się, usuwa płytkę wyrównującą, nakłada krążek bibuły filtracyjne na drugą powierzchnię próbki i waży napełniony w ten sposób cylinder z dokładnością do 1 G. Jeżeli grunt ma być badany bez dodatkowego nawilgocenia, to przystępuje się bezzwłocznie do próby wciskania (penetracji tłoka). W przypadku nasycania próbki gruntu wodą umieszcza się perforowany krążek do badania pęcznienia na powierzchni próbki i nakłada na niego obciążnik pierścieniowy. Nadwaga ta powinna w zasadzie być taka, aby nacisk na próbkę równał się ciśnieniu, jakie na badany grunt wywierają leżące na nim górne warstwy korpusu drogowego z tym, że ciśnienie nie może być mniejsze niż 45 kG. Nadwaga składać się więc będzie we wszystkich przypadkach co najmniej z dwóch krążków pierścieniowych po 2,215 kG każdy W. przybliżeniu nacisk odpowiadający rzeczywistemu. Jeżeli grubość górnych warstw jest nieznana, należy ograniczyć się do nacisku normalnego Napełniony i obciążony cylinder ustawia się na- klinach w zbiorniku do nasycania, który jest napełniony wodą. Następnie ustawia się trójnóg – podstawę dla czujnika – uważając, aby nóżki przyrządu dobrze opierały się o brzegi cylindra. Na trójnogu zamocowuje się czujnik. Wysokość pręta płytki do pomiaru pęcznienia nastawia się w sposób ta- ki; aby nóżka czujnika spoczywała na końcu pręta i notuje się odczyt na czujniku (odczyt początkowy). Przeprowadzając badanie przy normalnej nasiąkliwości (dodatkowego czterodniowego nawilgocenia) zanurza się cylinder (z próbką) w wodzie na okres czterech dni. Po, upływie tego, czasu (z dokładnością do jednej godziny) odczytuje się wielkość pęcznienia na czujniku i wyjmuje cylinder ze zbiornika wodnego. Cylinder odsącza się starannie przez dziesięć minut i ustawia pod prasą do próby wciskania (penetracji tłoka) po usunięciu nadwagi i płyty do pomiaru pęcznienia. Przeprowadzając badanie przy całkowitym nasyceniu, cylinder z zagęszczonym gruntem pozostawia się w wodzie tak długo, aż grunt przestanie pęcznieć; czas ten zawsze jest dłuższy niż cztery dni Przyjmuje się, że pęcznienie jest zakończone, jeżeli dwa odczyty czujnik a nie wykazują w okresie, 24 godzin większej różnicy niż trzy setne milimetra. Wciskanie trzpienia Cylinder ustawia się środkowo (centrycznie) na płycie prasy w taki sposób: aby tłok znajdował się dokładnie w przedłużonej linii osi cylindra. Wówczas nakłada, się nadwagi pierścieniowe. Ustawienie tłoka można uważać za ostatecznie ukończone w chwili, kiedy po wolnym przekręceniu uchwytu (kierownicy) do uruchamiania J prasy zaczyna drgać strzałka czujnika na pierścieniu dynamometra. Jest to moment, kiedy tłok dotyka dokładnie powierzchni próbki. Następnie nastawia się czujnik o dokładności 1100 milimetra, który zamocowuje się do trzpienia wciskanego w próbkę gruntu tak by nóżka czujnika spoczywała swym końcem na brzegu cylindra (poziom stały). Czujnik nastawia się na zero, po czym uruchamia się prasę. W ten sposób tłok zagłębia się ze stałą prędkością znormalizowaną (120 cala na minutę, tj, 1,27 mm na minutę) . Jeżeli nie posiada regulatora stałej prędkości wciskania trzpienia, to prędkość tę należy regulować tak, aby ruch wskazówki czujnika rejestrującego pogrążanie trzpienia był zgodny z ruchem wskazówki stopera. W tym przypadku wymagana jest duża wprawa, aby w czasie całego badania utrzymać stałą prędkość. Stąd więc wyposażenie przyrządu w urządzenie umożliwiające uzyskanie stałej prędkości wciskania jest bardzo pożądane, gdyż I w znacznym stopniu wpływa na wyniki ba- dania. W czasie badania zapisuje się obciążenia (wielkości nacisku) odczytane na pierścieniu dynamometra dla następujących zagłębień trzpienia: 0,625 mm po 30, 1,25 mm po 1, 2; mm po 10, 2,5 mm po 2, 5 mm po 4, 7,5 mm po 6, 10 mm po 8. Po osiągnięciu tego ostatnie- go zagłębienia przerywa się badanie. [więcej w: biologiczne oczyszczalnie ścieków, baseny ogrodowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries