Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

Przygotowanie próbek

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W laboratorium przeprowadza się badanie na próbkach wysuszonych w temperaturze 95-120°C. Na budowie można stosować próbki o wilgotności naturalnej. Próbki wilgotnego gruntu dają wskaźnik piaskowy niższy, niż próbki gruntu suchego. Jeżeli wyniki wykazują dostateczną jakość gruntu, to nie ma wątpliwości co do wartości pomiaru. W przypadku wyników niekorzystnych próbę trzeba powtórzyć na gruncie wilgotnym. Read the rest of this entry »

Comments Off

Oznaczanie granicy plastyczności

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wskaźnikiem piaskowym nazywa się procentowy stosunek objętości piasku do objętości całego badanego roztworu gruntu, tj. piasku łącznię z zawiesiną drobnych cząstek gruntu w roztworze wodnym. Wskaźnik piaskowy oznacza się w liczbach całkowitych, niemianowanych. Sprzęt badawczy do oznaczania wskaźnika-piaskowego stanowią: a) cylinder szklany (lub z innego przezroczystego materiału) o średnicy wewnętrznej 31,7 mm i wysokości około 430 cm, z wyskalowaniem sięgającym od dołu do wysokości co najmniej 40 cm i podziałką przynajmniej ćwierćcentymetrową; cylinder powinien być zaopatrzony w zamykający go, dopasowany gumowy korek; b) rurka do wtryskiwania o średnicy 6 mm, z mosiądzu lub miedzi, z jednym wylotem zamkniętym klinowatym zakończeniem; w dolnej części klinowatej końcówki znajdują się dwa małe otwory średnicy 1 mm c) naczynie szklane (butla) o pojemności 3785 cm zaopatrzone w urządzenia syfonowe I składające się z korka o dwóch otworach i zakrzywionej rurki miedzianej; naczynie umieszcza się na wysokości około 90 cm ponad stołem, na którym przeprowadza się badania; d) rurka gumowa o średnicy 5 mm z zaciskiem zamykającym wypływ, służący do połączenia rurki wtryskującej z syfonem e) tłoczek S a metalowym pręcie długości 450 mm, który ma kształt stożkowaty z płaskim okrągłym spodem o średnicy 21,4 mm ściśle prostopadłym do osi pręta; część stożkowa tłoczka zaopatrzona jest po bokach VI trzy małe śrubki (które można regulować) utrzymujące tłoczek w osi naczynia z zachowaniem nie- znacznego luzu przy przesuwaniu; pokrywka cylindra z materiału elastycznego ma w środku otwór do swobodnego ruchu pręta i utrzymywania go w osiowym położeniu w cylindrze; na górze umocowany jest ciężarek, który wyrównuje ciężar tłocz- ka do 1 kG; f) naczynie pomiarowe o objętości 88 cm lub 90 cm; g) lejek o dość szerokim otworze do wsypywania gruntu do cylindra; h) sekundomierz. Przygotowanie roztworu Roztwór podstawowy. Read the rest of this entry »

Comments Off

Oznaczanie wilgotności i stopnia wilgotności

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Oznaczanie wilgotności i stopnia wilgotności gruntu należy wykonywać zgodnie z PN-55B-04487. Przyrządy potrzebne do przeprowadzenia badania: suszarka i waga techniczna o dokładności do 0,01 G. Wykonanie oznaczenia wilgotności polega na wydzieleniu dwóch próbek po około 30 g gruntu na uprzednio zważonych parowniczkach, zważeniu wraz z nimi i poddaniu suszeniu w temperaturze 105-110°C do stałego ciężaru. Próbki po wyjęciu z suszarki należy wstawić do eksykatora i ważyć dopiero po ostygnięciu do temperatury pokojowej. e. Read the rest of this entry »

Comments Off

Sondowanie

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Pobrane próbki pakuje się do drewnianych szczelnych skrzynek, lub szczelnych woreczków brezentowych, aby uchronić próbkę przed utratą najdrobniejszych frakcji i przed działaniem wpływów atmosferycznych. Do każdej próbki dołącza się dwie etykietki (kopie protokołu) z dokładnym opisem próbki. Jedną etykietkę przylepia się albo przywiązuje do opakowania, a drugą wkłada się do wnętrza. Ilość materiału w próbce zależy głównie od celu, do jakiego ma być użyty. W związku z tym, że badania laboratoryjne, potrzebne do określenia przydatności materiałów do poszczególnych robót drogowych, na etapie projektowania drogi są skrócone do najbardziej niezbędnych, przyjmuje się jako wystarczające na tym etapie dane według tablicy 7. Read the rest of this entry »

Comments Off

Przygotowanie próbki

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Materiał suszy się zwykle całkowi- cie w suszarce w temperaturze 100°C. Można też zrezygnować z całkowitego wysuszenia. Wystarczy wówczas zmniejszyć wilgotność gruntu do niższej niż optymalna przez zwyczajne suszenie na powietrzu. Wtedy to przed badaniem należy określić za wartość wody w materiale (całkowicie wysuszając próbkę o ciężarze około 50 G). Grunt zostaje rozdrobniony tłuczkiem, przy czym należy uważać, aby przy penetracji trzpienia nie kruszyć ziarn żwiru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Cylinder

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

W czasie ubijania gruntu cylinder powinien stać na ciężkim bloku betonowym. Po ubiciu ostatniej warstwy należy- ściąć nadmiar gruntu, prowadząc linię użytą do ścięcia od środka ku krawędzi cylindra i oznaczyć ciężar objętościowy gruntu według- PN-55B.-04488, Ciężar objętościowy należy obliczać z dokładnością do trzeciego znaku po przecinku , Po wyjęciu próbki z cylindra należy oznaczyć średnią wilgotność ubitego gruntu zgodnie z PN-5B-044gj, pobierając co najmniej z dziewięciu punktów próbkę o łącznym ciężarze około 50 G. Następnie grunt należy rozdrobnić (6- 7 mm), dodać tyle wody, aby wilgotność gruntu zwiększyła się o 1- 2010 i wykonać ponowne; ubijanie: Podobne czynności powtarza się do momentu, gdy ciężar objętościowy ubijanej próbki. zacznie się wyraźnie zmniejszać. Według PN-59B-04491 dopuszcza się. Read the rest of this entry »

Comments Off

Oznaczenie wskaźnika nośności CBR

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Oznaczenie wskaźnika nośności CBR Oznaczenie wskaźnika CBR w laboratorium można wykonać na prób: kach gruntu o nienaruszonej strukturze, bądź na próbkach o strukturze naruszonej lecz odpowiednio zagęszczonych . Pobranie próbek gruntów o strukturze nienaruszonej i ich transport do laboratorium z zachowaniem wilgotności naturalnej do badań CBR nastręcza dość poważne trudności i w związku z tym coraz częściej CBR określany jest bezpośrednio w terenie. Najczęściej oznaczenie wskaźnika CBR przeprowadza się na próbkach gruntów o strukturze naruszonej przy optymalnej wilgotności gruntu i maksymalnym jego zagęszczeniu, jak również, w miarę potrzeby, przy różnych stopniach zagęszczenia i nawilgocenia gruntu. Do laboratoryjnego wykonania oznaczenia CBR niezbędna jest odpowiednia aparatura, w skład której wchodzą: 1) standaryzowany przyrząd pomiarowy CBR składający się z następujących części: a) metalowy cylinder o średnicy wewnętrznej 15,0 cm, wysokości 17,5 cm, b) ruchoma podstawa perforowana, którą można nałożyć na jeden lub na drugi koniec cylindra, c) ruchoma nadstawa dopasowana do górnego końca cylindra, d) krążek wyrównujący, dostosowany ściśle do średnicy cylindra o wysokości 5,0 cm, który podczas zagęszczania stanowi podwójne- dno cylindra, e) krążki pierścieniowe o ciężarze 2,25 kG; krążki te służą jako nadwaga i mają następujące wymiary: – średnica około 14,8 cm (nieco mniejsza od średnicy cylindra), . – średnica wewnętrzna otworu 5,25 cm, (nieco większa od średnicy tłoka); 2) ubijak ręczny typu analogicznego jak przy zmodyfikowanym badaniu Proctora (ubijak można z korzyścią zastąpić automatycznym przy- rządem do zagęszczania); 3) płaskownik stalowy o ściętych krawędziach i wymiarach około 20 X X 4 cm, zwany nożem do wyrównywania; 4) przyrząd do pomiaru pęcznienia, składający się z następujących części: a) trójnóg pod czujnik, który powinien być dopasowany do górnej powierzchni cylindra, b) czujnik umożliwiający dokonywanie odczytów z dokładnością do 0,01 mm, c) płaska płyta perforowana o średnicy nieco mniejszej niż średnica cylindra z przechodzącym przez jej środek drążkiem i regulatorem; 5) prasa do wciskania trzpienia cylindrycznego o przekroju 20 cm ze stałą prędkością 1,27 cm/min, wyposażona w urządzenie do pomiaru wywartego nacisku (w manometr lub lepiej w pierścień dynamometr a) oraz w urządzenie do pomiaru odkształceń (czujnik); 6) stoper; 7) inne przyrządy i sprzęt pomocniczy: zbiornik do nasycania próbki, łopatki, woda destylowana, wagi, suszarki itp. Read the rest of this entry »

Comments Off

Wzór Allen Hazena

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Wzór Allen Hazena nie uwzględnia porowatości gruntu (zależnej od stanu jego zagęszczenia), dlatego z reguły wyniki otrzymuje się wyższe w stosunku do wartości uzyskiwanych z pomiarów bezpośrednich. Wzory uwzględniające porowatość gruntu (piasku) dają na ogół wyniki bardzo zbliżone do wyników z badań laboratoryjnych. Spośród wielu wzorów empirycznych (Terzaghi, Zamarin, Kozen, Zauerbrej, Slichter, Kriger, Schonwalder). Laboratoryjny sposób oznaczenia wskaźnika wodoprzepuszczalności. Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności k dla gruntów sypkich w laboratorium przeprowadza się według PN-55B-04492.
Wskaźnik wodoprzepuszczalności w zrozumieniu normy jest to prędkość przepływu wody w gruncie odniesiona do określonego przekroju przy spadku hydraulicznym równym jedności. Read the rest of this entry »

Comments Off

Ilościowe oznaczenie zawartości siarczanów

Posted in Uncategorized  by admin
September 14th, 2019

Ilościowe oznaczenie zawartości siarczanów w przeliczeniu na S03 przeprowadza się za pomocą ogólnie przyjętych w chemii metod analitycznych. Oznaczanie kapilarności (włoskowatego podciągania wody w gruncie) Wiadomości ogólne Kapilarność gruntu jest to wysokość, na jaką woda na skutek sił napięcia powierzchniowego podniesie się w porach gruntu ponad poziom. swobodnego zwierciadła przy podsiąkaniu od dołu (kapilarność czynna) lub jest to wysokość, na jakiej woda będzie przez grunt utrzymana ponad poziomem swobodnego zwierciadła przy obniżeniu tego poziomu (kapilarność bierna). Oznaczenie kapilarności wykonuje się dla piasków drobnych pylastych i gliniastych oraz dla pyłów dla oceny niebezpieczeństwa tworzenia się wysadzin w gruncie w czasie jego zamarzania, Żwiry i piaski sypkie mają kapilarność 0,30 m, natomiast piaski pylaste i wszystkie grunty małospoiste wykazują kapilarność zbliżoną do 1,00 m lub znacznie wyższą (np. pyły lessowe). Read the rest of this entry »

Comments Off

Transport wewnetrzny.

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Surowiec po odspojeniu i ewentualnym dodatkowym rozkruszeniu oraz mechanicznym lub ręcznym posortowaniu na ustalone granulacje musi być dostarczany do Zakładu wypalającego lub przerabiającego surowiec, Transport ten odbywa się różnymi urządzeniami w zależności od charakteru złoża (głębokie, płytkie, eksploatacje ,gór), przy czym generalną zasadą jest unikanie przeładunków. W terenie falistym lub górzystym stosowane są kolejki linowe, których wózki wiszące są tak dostosowane pod względem wymiarów, że można je po odczepieniu z liny na stacji końcowej wprowadzić do wnętrza trza pieca pierścieniowego na specjalnych podwoziach, a ponadto za pomocą tych samych wózków bez odczepiania z urządzenia wiszącego , na wiszącej pętli szynowej opróżniać je do podstawowych wciągów lub na hałdę zapasu. Przy postaci wgłębnej surowca do wydobycia na powierzchnię w sposób opisany poprzednio transportowany jest on najczęściej kolejkami wąskotorowymi za pomocą lokomotywek parowych, spalinowych lub elektrycznych, lub w wózkach (wagonetkach) – wywrotkach o wymiarach umożliwiających wprowadzenie tych wózków do wnętrza pieca pierścieniowego. Załadowywanie wagonów kamieniem wapiennym odbywa się na rampach załadowczych . W ten sposób raz załadowany surowiec transportowany jest bez przeładunku na miejsce przeznaczenia. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »