Oczyszczalnia ścieków i szamba
Budowanie eko domu oraz jego zalety

NAZEWNICTWO CZĘŚCI SKŁADOWYCH NAWIERZCHNI

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Klasyfikacja (norma zalecana do stosowania od, dnia 1 października 1960). Nawierzchnia drogowa – zgodnie z określeniem normy, jest to warstwa lub zespół warstw ułożonych w obrębie jezdni, służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od pojazdów na podłoże gruntowe i zapewniających pojazdom dogodne warunki ruchu. Nowoczesna nawierzchnia składa się z dwóch podstawowych części: z podbudowy i z warstwy jezdnej. Podbudowa jest to podstawowa nośna część nawierzchni, przenosząca obciążenia na podłoże gruntowe. Warstwę, chroniącą podbudowę przed zanieczyszczeniem drobnymi cząstkami podłoża i znajdującą się pomiędzy podbudową i podłożem, nazywa się warstwą odcinającą. Warstwa jezdna jest to jedna lub kilka warstw nawierzchni ułożonych na podbudowie. Zwykle w skład tej warstwy jezdnej wchodzi warstwa ścieralna i wiążąca, a czasami także warstwa wyrównawcza. Warstwa ścieralna jest to górna warstwa nawierzchni, narażona na bezpośrednie działanie ruchu i wpływów atmosferycznych. Warstwa ta najszybciej ulega zniszczeniu i najczęściej jest odnawiana. Warstwa wiążąca jest to warstwa pośrednia pomiędzy warstwą ścieralną i podbudową; służy ona do powiązania. podbudowy z warstwą ścieralną i do przenoszenia obciążeń zewnętrznych na podbudowę. Czasem dla wyrównania nierówności w podbudowie stosuje się dodatkowo warstwę wyrównawczą.
GEOTECHNIKA DROGOWA ZADANIA GEOTECHNIKI DROGOWEJ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA I BUDOWY NOWOCZESNYCH PODBUDÓW. Geotechnika drogowa zajmuje się właściwym i jak najszerszym zastosowaniem gruntów w budownictwie drogowym i związana jest ściśle z takimi dziedzinami nauki jak geologia, mechanika gruntów, gruntoznawstwo, fizyko-chemia itp. Podstawowym materiałem przy wykonywaniu nowoczesnych podbudów są grunty odpowiednio dobrane lub ulepszane bądź stabilizowane materiałami wiążącymi. Należyte dobranie odpowiednich gruntów bądź. wybór właściwej metody ich ulepszania lub stabilizacji, jak również ustalenie zakresu niezbędnych badań wiąże się ściśle ze znajomością geotechniki drogowej. Zadaniem geotechniki w zakresie projektowania i wykonywania nowoczesnych podbudów jest podanie właściwych metod i sposobów, umożliwiających: s) ustalenie warunków geologiczno-inżynierskich oraz wodno-gruntowych terenu, t) wyróżnienie na badanym obszarze grup gruntów z jednakowymi lub podobnymi własnościami fizyko-mechanicznymi i chemiczny- mi, z jednoczesnym ustaleniem ich pionowego i poziomego zasięgu, u) ustalenie przydatności poszczególnych rodzajów lub grup gruntów do budowy górnych warstw podłoża oraz warstw nowoczesnych podbudów, v) stwierdzenie zmian właściwości technicznych gruntów na skutek ich ulepszenia lub stabilizacji, -z uwzględnieniem odporności na zmienne warunki wilgotności i temperatur, w) właściwe ustalenie recept technologicznych, zgodnych z wypracowanymi kryteriami, x) racjonalne zaprojektowanie górnych warstw podłoża i warstw nowoczesnej podbudowy dla określonych warunków podłoża, klimatu i ruchu, y) ustalenie właściwej metodyki badań i obliczeń zarówno na etapie projektowania jak i wykonywania nowoczesnych podbudów. Geotechnika drogowa jest nauką stosunkowo nową i znajdującą się w bardzo intensywnym rozwoju, dlatego też określone zadania geotechniki drogowej w zakresie badań związanych z omawianym tematem oraz same metody tych badań omówione w niniejszej pracy odzwierciedlają tylko obecny stan realnych naszych możliwości korzystania z tej bogatej, niezmiernie przydatnej i żywej dziedziny wiedzy. Niektóre bardziej znane i dokładnie opisane w dostępnej czytelnikowi literaturze krajowej badania w niniejszej pracy potraktowane zostały marginesowo. [hasła pokrewne: bombki styropianowe, wbijanie pali, Falvit ]
[hasła pokrewne: antyki allegro, praktiker zabrze, lorac ]

Tags: , ,

Komantarze do artykulu sa obecnie zamkniete, popros administratora strony o ich otwarcie jesli chcesz wziasc udzial w dyskusji pod artykulem. Kontakt do administracji w zakladce kontakt.(Mozliwe jest rowniez przeslanie propozycji tematow ktore mozemy uwzglednic w nastepnych naszych artykulach, bedziemy wdzieczni za wasze cenne sugestie i postaramy sie je wykorzystac przy kolejnych wpisach.)

Powiązane tematy z artykułem: antyki allegro lorac praktiker zabrze